Използвате стар неподдържан браузър. Моля, обновете сегашния си браузър до последна версия или използвайте друг.
За по-добро потребителско изживяване, използвайте портретната ротация на мобилното устройство.
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
1 000 000 НАГРАДИ ПОД КАПАЧКИТЕ“
Участниците в кампанията трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на Играта (отбелязвани като „Официални Правила“)

1. Организатор на промоцията и официални правила на кампанията.
Националната промоция – 1 000 000 награди под капачките”, за кратко по-долу спомената като Промоцията, се организира от Карлсберг България АД, София, Младост 4, Бизнес парк София 1, сграда 10, ет.4, за кратко по–долу наречен Организатор на Промоцията. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени за кратко Официални правила на промоцията. Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни за целия период на промоцията на интернет страницата http://pirinskopivo.bg/. Организаторът на промоцията си запазва правото да променя или допълва официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на http://pirinskopivo.bg/.

2. Територия на провеждане на Националната промоция
Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

3. Продължителност на Промоцията
Промоцията стартира на 01.02.2019г. и e валидна до 30.04.2019г. За да бъдат избегнати всякакви съмнения, след крайната дата на промоцията промоционални опаковки могат да се предлагат на пазара в България до изчерпване на количествата, но Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди. Описаната награда бира в точка 5 трябва да бъде предявена за получаване в обозначените със стикер наградните центрове най-късно до 30.04.2019г. Описаната награда планинарски комплект в точка 5 трябва да бъде предявена за получаване най-късно до 15.05.2019г. като спечелилият трябва да се обади на потребителската линия тел.: 0 800 11 500 и да предостави информация за контакт- име, телефон и настоящ адрес. След тази дата Организаторът не е задължен да предоставя награди.

4. Участващи търговски марки
Участващата търговска марка е Пиринско, в съответните опаковки:

Пиринско Светло оборотна бутилка 500 мл.,

наричана по-долу участваща опаковка.

Участващата опаковка ще бъдe идентифицирана с промоционален етикет (колие с посланието 1 000 000 награди под капачките“), а печелившите бутилки ще имат символ на бутилка или символ на раница под капачката.

5. Описание на наградите
Наградите, които ще бъдат раздавани по време на промоцията, са следните: Бира Пиринско Светло оборотна стъклена бутилка 500 мл. – 1 000 000 броя и 150 броя планинарски комплекта, включващи:
  1. Поларено одеяло;
  2. Туристическа метална чаша 200мл;
  3. Термос 500 мл;
  4. Ключодържател LED фенер;
  5. Раница;
6. Механизъм на промоцията:
Всеки, над 18-годишна възраст, желаещ да участва в промоцията, трябва да закупи участваща в промоцията опаковка и да провери дали има един от двата печеливши символа под капачката, изображенията на които са показани в т.8 по-долу. Гореупоменатите награди, а именно бира или планинарски комплект, печелившият ще получи по начин, описан в точка 7. Под непечелившите капачки няма отпечатан символ или текст.

7. Процедура за предявяване, валидиране и получаване на наградите:
Участниците, спечелили бира, ще могат да я получат в предварително определени наградни центрове, обозначени със стикер, срещу предоставяне на печеливша капачка. Информация за търговските обекти, от които могат да бъдат получени наградите ще бъде публикувана на http://pirinskopivo.bg/. Списъкът с наградните центрове може да бъде променян в периода на промоцията, като промените ще бъдат отразявани в разумен срок на сайта на промоцията http://pirinskopivo.bg/. Едно лице може да вземе максимум пет броя награди в един ден от един награден център, след изпълнение на условията по точка 8. В случай, че наличностите в търговския обект не достигат, спечелилият може да потърси наградите си в друг обозначен със стикер награден център. Участниците, спечелили планинарски комплект, ще трябва да се обадят на потребителската линия на тел.: 0 800 11 500 и да предоставят информация за контакт - име, телефон и настоящ адрес за обратна връзка. Организаторът на промоцията или негов подизпълнител ще се свърже с печелившия, за да организира предоставянето на наградата – планинарски комплект в рамките на 45 дни след получаването на контактната информация. Спечелилите планинарски комплект участници се съгласяват да предоставят на Организатора или негов подизпълнител личните си данни, необходими за изготвянето на приемо-предавателен протокол.

8. Печеливши, претенции, капачки:
Наградите ще се предоставят на участници, имащи право да участват в промоцията (лица над 18 години), срещу валидна печеливша капачка, само ако печелившият символ е отпечатан от Организатора или от негов подизпълнител на оригинална промоционална капачка. Промоционални капачки, които са нечетливи, деформирани, променени, дублирани, фалшифицирани, подправени или съдържат топографски и други грешки, включително манипулация на капачка, се считат за невалидни и се обезсилват.

Печелившите символи, изобразени под печелившите промоционални капачки, са следните:

НАГРАДА БУТИЛКА
НАГРАДА БУТИЛКА

НАГРАДА ПЛАНИНАРКИ КОМЛЕКТ
НАГРАДА ПЛАНИНАРКИ КОМЛЕКТ

9. Грешки и нередовни капачки:
При печатна грешка или друг вид недоразумение, или нередовна капачка, Карлсберг България АД и търговците на дребно, които продават промоционален продукт, не носят отговорност.

10. Отговорност:
Организаторът на промоцията не отговаря и няма да бъде привлечен в съдебни дела за собственост на печеливши капачки. Споровете, свързани с правото на собственост върху печелившите капачки, не засягат установените тук принципи на присъждане на наградите от Организатора на промоцията на лице, чиято претенция е предявена пред Организатора на промоцията съгласно разпоредбите на тези Официални правила. Всички предявявания на печеливша капачка подлежат на проверка от Организатора. Всички предявявания след определения краен срок се считат за невалидни. Организаторът на промоцията няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след приключване на промоцията.

11. Право на участие:
Промоцията е валидна за всички физически лица с местоживеене територията на Република България, навършили 18 години, с изключение служителите на Карлсберг България АД , както и техните семейства.

12. Отсъствие на парични алтернативи:
Не се допуска размяна на награда срещу пари и други изгоди.

13. Прекратяване на промоцията:
Организаторът има неотменимо право да прекрати промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукта.

14. Съдебни спорове:
Всички спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават чрез преговори, като при невъзможност за постигане на взаимно приемлива спогодба, спорът ще се реши от компетентния български съд.

15. Публичност и лични данни
15.1. С настоящите официални правила и във връзка с Политиката на Организатора за защита на личните данни, с настоящото Организаторът информира участниците в промоцията относно необходимостта техни лични данни да бъдат обработвани от Администраторът във връзка с провеждането на промоцията и предоставяне на наградата планинарски комплект. Уведомлението дава информация и за обема, целите, правното основание, средствата, начините и сроковете за обработване на лични данни.

15.2. За целите на получаването на награда от промоцията, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците: име, фамилия, адрес и телефонен номер.
Основание за обработката на предоставените лични данните е договорно отношение между Участника и Организатора, по-конкретно - участие в промоцията с очакване на насрещно предоставяне на награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква „б“ от ОРЗД. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в промоцията.
Всеки участник в играта се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията й, включително и че с участието си в Играта, предоставените от него лични данни ще бъдат обработвани съгласно Закона за защита на личните данни от Организатора на Играта.
Допълнително участниците са уведомени, че Организаторът или упълномощени от него лица ще комуникират с тях посредством телефонни разговори по време на Промоцията и за период от шест месеца след края й. Участниците в промоцията са уведомени за обработване на личните им данни от организатора на промоцията за целите на осъществяване на промоцията, за срока на промоцията и 6 месеца от нейното приключване.

15.3 Спечелилите планинарски комплект участници са наясно, че следва да предоставят личните си данни, необходими за изготвянето на приемо-предавателен протокол, който ще удостовери предоставянето и получаването на наградата. . При получаването на наградата спечелилият участник се задължава да попълни и подпише приемо-предавателния протокол, образецът на който се предоставя от служител на упълномощената фирма, която осигурява доставката на наградата. Организаторът си запазва правото да не предоставя награди при отказ за попълване и/или подписване на приемо-предавателния протокол.

15.4. Включвайки се в промоционалната игра на ОРГАНИЗАТОРА, участниците са наясно, че, в случай, че спечелят награда, следва да предоставят на ОРГАНИЗАТОРА и неговите подизпълнители, които осъществяват промоционалната игра, свои лични данни - три имена, адрес, телефон и пощенски код. Участниците са наясно, че ОРГАНИЗАТОРЪТ и посочените негови партньори могат да обработват предоставените, във връзка с участието в промоционалната игра, лични данни за целите на организацията/осъществяването на промоционалната игра и разпространението/получаването на наградите от нея. След изтичане на 6 месеца от прекратяване на промоционалната игра, личните данни на участниците ще бъдат заличени от базите данни на организатора на играта.

15.5. ОРГАНИЗАТОРЪТ обработва личните данни на участниците за целите на:
• администриране на провеждането на промоцията и комуникация с участниците;
• последващата идентификация и предоставянето на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на Условията ;

15.6. Организаторът може да обработва горепосочените лични данни на участниците в промоционалната игра самостоятелно или чрез възлагане на трети лица, които ще се задължат да спазват съответните стандарти на защита на личните данни. Личните данни на участниците могат да се предоставят на партньорите на Организатора в провеждането на промоцията:
• BTL агенция, на която Организаторът е възложил доставянето на наградите;

15.7. Участниците имат право на достъп по всяко време до събираните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с чл. 26 и следващите от Закона за защита на личните данни.

15.8. С участието в тази игра участниците се съгласяват, че в случай че получат награда и в срок до 6 месеца от изтичане на срока по чл.4.1., техните имена, снимки и други данни биха могли да бъдат използвани в аудио, печатни и видео материали от Организатора, като не се дължи заплащане за това от негова страна. Участникът е длъжен да предостави коректни данни.

15.9. Организаторът и обработващите данни поддържат режим за защита на личните данни, който осигурява ефективната и сигурна обработка на личните данни на Участника. Организаторът и обработващите данни осигуряват и поддържат подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни на Участника срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на личните данни и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на личните данни.

16. Политиката за защита на личните данни на Карлсберг България АД е достъпна на адрес:
https://carlsbergbulgaria.bg/politika-za-zashita-na-lichnite-danni/


17. Официални правила:
Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес: http://pirinskopivo.bg/.

Повече информация може да бъде получена на тел. 0 800 11 500 (на цената на един градски разговор за абонатите на БТК от цялата страна). Участвайки в тази промоция, участниците приемат да се ангажират да спазват тези Официални правила.